ADMITERE


miercuri
13
iulie

Examen de primire in profesia de avocat

 

Examen de primire in profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016

COMUNICAT

Uniunea Na?ional? a Barourilor din România anun?? organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) ?i de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016.

Data desf??ur?rii examenului este 12 septembrie 2016.

Examenul se va desf??ura în mod unitar, în cadrul I.N.P.P.A. Central ?i la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. Conform arond?rii UNBR, la  Centrul Teritorial Brasov vor sus?ine examenul candida?ii ce se vor înscrie în Barourile Bra?ov, Buz?u, Covasna, Harghita, Mure?, Prahova ?i Sibiu.

Cererile de înscriere la examen ale candida?ilor ce opteaz? pentru Baroul Bra?ov, înso?ite de actele prev?zute în regulamentul de examen se vor depune în intervalul     19 iulie  - 17 august 2016 la secretariatul baroului Bra?ov între orele 8,30-14.

Taxa de înscriere la examen este de 1000 lei ?i se va achita în contul Institutului Na?ional pentru Preg?tirea ?i Perfec?ionarea Avoca?ilor - INPPA din Bucure?ti  -                          RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucure?ti cu men?iunea „Tax? examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”,  respectiv „Tax? examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

Acte necesare pentru înscriere sunt men?ionate în  Regulamentul de examen adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 98/04.06.2016 pentru republicarea în form? consolidat? a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat ?i admitere în cadrul Institutului Na?ional pentru Preg?tirea ?i Perfec?ionarea Avoca?ilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) ?i de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

 

 Actele se depun în 2 exemplare, al doilea exemplar cu copii  certificate pentru conformitate:

  1. Pentru dosar admitere ca avocat stagiar:

          - cerere de înscriere la examen (cerere tip);

          - certificat de na?tere ?i de c?s?torie (dac? este cazul), în copie certificat?;

          - actul de identitate în copie  conform cu originalul;

          - diploma de licen?? în copie legalizat? (în cazul în care diploma a fost ob?inut? dup? 1995, se va depune ?i foaia matricol? în copie legalizat?);

          - dovada de plat? a taxei de înscriere la examen, în original;

          - certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere;

          - certificat privind starea de s?n?tate a candidatului incluzând ?i o evaluare psihiatric?;

  • Poze tip legitimatie
  • Dosar plic

 

  1. Pentru dosar admitere ca avocat definitiv :

    - cerere de înscriere la examen (cerere tip);

          - certificat de na?tere ?i de c?s?torie (dac? este cazul), în copie certificat?;

          - actul de identitate în copie  conform cu originalul;

          - diploma de licen?? în copie legalizat? (în cazul în care diploma a fost ob?inut? dup? 1995, se va depune ?i foaia matricol? în copie legalizat?);

          - dovada de plat? a taxei de înscriere la examen, în original;

          - certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere;

          - certificat privind starea de s?n?tate a candidatului incluzând ?i o evaluare psihiatric?;

  • Poze tip legitimatie
  • Dovada  promov?rii, în condi?iile prev?zute prin prezentul Regulament, a  examenului de definitivare în func?ia juridic? îndeplinit? anterior ( pentru candidatii la examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv):

     -      dosar plic 

 

INSCRIERE ONLINE

Acum aveti posibilitatea de a completa online datele biroului dumneavoastra pentru a fi publicate in sectiunea “Membrii Baroului" din site-ul nostru.

INFO LEGISLATIV

Noutatile despre activitatea baroului din Brasov direct in casuta ta de e-mail!